Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností –  b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Ministerstvo výzvu vyhlasuje v záujme pokrytia dopytu mladých poľnohospodárov po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.

V súvislosti s podmienkou výberových kritérií v bode 2.5.2 Výzvy č. 9/PRV/2015 na podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v zmysle ktorej musí žiadateľ absolvovať akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, je predmetná výzva 3/2018 zameraná prioritne iba na oblasť „Vzdelávanie začínajúcich, mladých poľnohospodárov zamerané na podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výroby“.

Nakoľko je v tomto prípade nevyhnutá akreditácia vzdelávacej aktivity zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, čo je časovo náročný proces, bude potvrdenie o akreditácii vyžadované a overované až pri predkladaní žiadostí o NFP na PPA, t.j. v druhom kole podávania žiadostí.“

Viac informácii na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=12898

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *